BA Graphic Communication

Cardiff Met Students Meet “Design for Real Life” Challenge / Myfyrwyr Met Caerdydd yn mynd i’r afael â her “Dylunio Ar Gyfer Bywyd Go Iawn”

A new research and innovation project is enabling BA Graphic Communication students at CSAD to collaborate with clients from a variety of health-related professions, to consider the role that graphic design can play in triggering health improvement and behaviour change.

Led by Wendy Keay-Bright, Professor of Technology and Inclusion and Director of the Centre for Applied Research in Inclusive Arts and Design (CARIAD), the “Design for Real Life” project has already secured support from Public Health Wales, Cwm Taf Health Board, Food Industry Centre (also based at Cardiff Met), Wales and Stroke Hub Wales.

Each organisation challenged the Level 6 BA students to design creative and innovative solutions to a number of preventable health issues including:

 • Encouraging people to take their medicine properly;
 • Raising awareness on antimicrobial resistance;
 • Drawing attention to the difficulties experienced by stroke survivors suffering with sight deficit;
 • Communicating effectively with stroke survivors suffering with aphasia (impairment of language);
 • Promoting the importance of hand hygiene protocol in food-processing factories;
 • Shedding light on the dangers of bad fridge safety;
 • Highlighting the importance of medication review and falls prevention.

For four weeks, the 32 students worked intensively, carrying out in-depth research and meetings with health professionals and patients throughout the design process. They then individually pitched their proposed design solutions to clients.

Prof Wendy Keay-Bright said: “This initiative had double goals: We wanted to encourage more researchers and health professionals to acknowledge that design can generate real impact on wellbeing, and at the same time inspire our students to think differently.

“It is important that our students recognise the responsibility that design carries, and that they identify their work outside an academic context. This requires them to think about who the recipients are, therefore opening the design space rather than straight problem solving.”

Students’ products included modern apps and interactive posters; hand-crafted editorials, from small stickers to imposing murals, from meditation guides and poems to rhythmic animations – no campaign was the same.

The students exhibited their work before working on final products, based on feedback received.

Prof Keay-Bright added: “We’re extremely proud of our students for the work they have achieved. It is not easy to design a creative health campaign from scratch in just four weeks, and to pitch it in front of potential real life clients – and they have done a fantastic job.

“I would also like to thank the organisations who have supported the project, for the briefs they provided and for their precious feedback, and we look forward to renewing the project next year.”

 


 

Mae prosiect ymchwil ac arloesi newydd yn galluogi myfyrwyr dylunio graffeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i gydweithio â chleientiaid o amrywiaeth o feysydd sy’n gysylltiedig ag iechyd, er mwyn ystyried y rôl y gall dylunio graffeg chwarae mewn hybu gwelliannau iechyd a newidiadau mewn ymddygiad.

O dan arweiniad yr Athro Wendy Keay-Bright, Athro Technoleg a Chynhwysiant a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Gymhwysol mewn Celf a Dylunio Cynhwysol (CARIAD), mae prosiect “Dylunio Ar Gyfer Bywyd Go Iawn” eisoes wedi derbyn cefnogaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Cwm Taf, Canolfan Diwydiant Bwyd Cymru (sydd hefyd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Met Caerdydd) a Chanolfan Strôc Cymru.

Heriodd pob sefydliad y myfyrwyr BA Lefel 6 i ddylunio datrysiadau creadigol ac arloesol ar gyfer ystod o faterion iechyd ataliadwy, gan gynnwys:

 • Annog pobl i gymryd eu meddyginiaeth yn y ffordd gywir;
 • Codi ymwybyddiaeth o ymwrthedd i gyffuriau;
 • Tynnu sylw at yr anawsterau a wynebir gan oroeswyr strôc sydd â nam ar eu golwg;
 • Cyfathrebu’n effeithiol â goroeswyr strôc sy’n dioddef o affasia (diffyg lleferydd);
 • Hyrwyddo pwysigrwydd protocol hylendid dwylo mewn ffatrïoedd prosesu bwyd;
 • Tynnu sylw at beryglon diogelwch gwael mewn oergelloedd;
 • Tynnu sylw at bwysigrwydd adolygiadau o feddyginiaeth ac atal cwympiadau.

Dros bedair wythnos, gweithiodd y myfyrwyr yn galed i gynnal ymchwil manwl, cyn mynychu cyfarfodydd gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion trwy gydol y broses ddylunio. Wedyn, cyflwynodd y myfyrwyr eu datrysiadau dylunio arfaethedig i’r cleientiaid.

Dywedodd yr Athro Wendy Keay-Bright: “Roedd gan y fenter hon fwy nag un nod. Roedden ni eisiau annog mwy o ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol i gydnabod bod dylunio’n gallu cael effaith go iawn ar lesiant, ac ysbrydoli ein myfyrwyr i feddwl mewn ffordd wahanol ar yr un pryd.

“Mae’n bwysig bod ein myfyrwyr yn deall y cyfrifoldeb sy’n gysylltiedig â dylunio a’u bod nhw’n gallu gweld eu gwaith y tu allan i gyd-destun academaidd. Mae hynny’n galw arnynt i feddwl am y derbynwyr a mynd ati i agor y gofod dylunio yn hytrach na datrys problemau mewn ffordd draddodiadol.”

Roedd cynnyrch y myfyrwyr yn cynnwys apiau cyfoes a phosteri rhyngweithiol; crefftau llaw o sticeri bach i furluniau mawr, ac o ganllawiau myfyrio i farddoniaeth a ffilmiau rhythmig wedi’u hanimeiddio – roedd pob ymgyrch yn unigryw.

Arddangosodd y myfyrwyr eu gwaith cyn troi eu sylw at y cynnyrch gorffenedig, yn seiliedig ar adborth a dderbyniwyd.

Ychwanegodd yr Athro Keay-Bright: “Rydym ni’n hynod falch o’n myfyrwyr o ran y gwaith maen nhw wedi’i wneud. Nid yw’n hawdd dylunio ymgyrch iechyd greadigol o’r dechrau’n deg mewn pedair wythnos yn unig, ac yna ei chyflwyno i gleientiaid go iawn. Maen nhw wedi gwneud gwaith ardderchog.

“Yn ogystal, hoffwn ddiolch i’r sefydliadau sydd wedi cefnogi’r prosiect, am eu cyfarwyddiadau a’u hadborth hollbwysig. Edrychwn ymlaen at gynnal y prosiect eto y flwyddyn nesaf.”