Elin Evans

Entrepreneur o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn Gwneud ei Marc Gyda’i Chynnyrch Lledr / Cardiff School of Art and Design entrepreneur goes Hell for Leather with Handmade Bag Business

A 23-year-old Cardiff Met graduate is using her flair for design to establish a real leather bag and accessories business, which she makes by hand from her workshop in mid Wales.

Elin Evans makes bags and belts from leather, taking commissions to design bespoke items for customers locally and across the UK under her business name Elin Angharad. She specialises in reusing second hand leather products – from jackets to shoes – which often hold sentimental value for her customers, that she works into her new designs.

Elin stumbled into leather work by chance during work experience in her second year Artist Designer: Maker degree at CSAD, where she had the opportunity to work for a short time with a local shoemaker in Machynlleth, Ruth Emily Davey. Here, she fell in love with working with leather and focussed the rest of her university coursework around leather products.

After graduating, Elin discovered a space in Machynlleth town centre where she set up her workshop space and has made over 70 commissioned products since the start of this year. Her designs include everything from small clutch bags and wallets, to oversized tote bags, ranging from £90 to £270.

Elin said: “I was nervous to take the plunge and pursue my designs as a full-time business venture because I wasn’t sure if I had the clientele to make it viable, but in such a short amount of time the orders have rocketed. I rely on social media heavily to market my products and it’s a great way of chatting to potential clients about what they’d like me to create.

“Starting a business in a rural community brings with it many challenges, but it also brings many benefits, including having loyal customers and not having to compete with the ‘fast fashion’ culture. I have strong roots in the area, and I’m a member of YFC Wales, which gives me freedom to have fun out of the workshop, which can be an intense environment for a young business person.

“I would like to work further afield at some point, but Machynlleth is a great starting point for me – I feel comfortable to explore here.  It was important for me to start my business journey in an area that I know and I love making myself and the business a part of the community”.

In only a few months of trading, Elin has been approached by a stockist, Siop Mirsi in Pwllheli, and aspires to work with more stockists, both locally and further afield, in the future.

She continued: “I’ve been overwhelmed by the demand for my products which has kept me really busy during the last few months, but I’m hoping to find time soon to create stock to allow me to venture to produce fairs across Wales. I have set myself a goal to have a stall at next year’s National Eisteddfod in Llanrwst, so by then I hope to have plenty of products to sell.”

Elin developed her business with the help of Big Ideas Wales, the youth entrepreneurship service in Wales. Big Ideas Wales is part of Business Wales and is funded by Welsh Government and the European Regional Development Fund.  The service is aimed at anyone between the age of 5 and 25 who wants to develop a business idea.

Earlier this year, Elin joined a cohort of 50 other budding young businesspeople at the Bootcamp to Business residential event in the Urdd Centre in Bala, a free three-day workshop hosted by Big Ideas Wales. Bootcamp gives young entrepreneurs the chance to learn and hone their business skills with advice and mentoring from successful Welsh businesspeople.

Speaking of the experience Elin said: “I learned a lot at Bootcamp and it wasn’t until I was putting what I’d learnt into practice in my work that I realised just how valuable it had been. It’s a great starting point for young Welsh people with a business idea who need guidance and the assurance to get it off the ground.”

In the future Elin hopes to start using leather from more local sources. She said: “Being from an agricultural background, traceability is an important aspect of what I do. Although the traceability of leather is hard, if not impossible, to determine in some cases.

“I am aware of some tanneries in the UK that I would like to visit in future, once my business is more established. It has been a passion of mine to explore the process of turning a skin into a leather hide, and I hope to fulfil this in future.”

David Bannister, a Big Ideas Wales business advisor has been working closely with Elin offering advice to help her develop her business further. He said: “It’s no surprise to me that Elin has seen such high demand for her products as she is a very talented designer. She’s thrown herself into the responsibility of owning a business and learnt a lot quickly. I’m confident her enthusiasm and talent will make her business a great success.”
For more information visit https://www.elinangharad.cymru/ or https://www.instagram.com/elin_angharad/ 


Mae myfyrwraig graddedig 23 oed o Met Caerdydd yn defnyddio ei thalentau dylunio i sefydlu busnes bagiau ac ategolion lledr, sy’n cael eu gwneud â llaw ganddi yn ei gweithdy yng Nghanolbarth Cymru.

Mae Elin Evans yn gwneud bagiau a gwregysau o ledr, ac mae’n derbyn comisiynau i ddylunio eitemau unigryw ar gyfer cwsmeriaid yn lleol ac o bob cwr o’r DU o dan ei henw busnes Elin Angharad. Mae’n arbenigo mewn ailddefnyddio nwyddau lledr ail-law – o siacedi i esgidiau – sy’n aml â gwerth sentimental i’w chwsmeriaid, ac sydd wedyn yn cael eu hymgorffori yn ei dyluniadau newydd.

Daeth Elin ar draws gwaith lledr ar ddamwain yn ystod profiad gwaith yn ail flwyddyn ei chwrs gradd Arlunydd Dyluniwr a Gwneuthurwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, lle cafodd gyfle i weithio am gyfnod byr â chrydd lleol ym Machynlleth, Ruth Emily Davey. Yma, dechreuodd wirioni ar weithio â lledr a bu’n canolbwyntio ar weithio â nwyddau lledr yn ystod gweddill ei gwaith cwrs yn y brifysgol.

Ar ôl graddio, daeth Elin ar draws gofod yng nghanol tref Machynlleth lle sefydlodd ei gweithdy ac mae wedi gwneud dros 70 o eitemau a gomisiynwyd ers dechrau eleni. Mae ei dyluniadau’n cynnwys popeth o fagiau dwrn bychain a waledi, i fagiau cario mawr, sy’n amrywio yn eu pris o £90 i £270.

Meddai: “Roeddwn yn bryderus braidd wrth feddwl am fentro a mynd ati i wneud busnes llawn amser o fy nyluniadau am nad oeddwn i’n siŵr a oedd gen i’r cwsmeriaid i wneud yn syniad yn un ymarferol, ond mewn amser mor fyr mae’r archebion wedi pentyrru. Rwyf yn dibynnu’n drwm ar gyfryngau cymdeithasol i farchnata fy nghynnyrch ac mae’n ffordd wych o sgwrsio â darpar gleientiaid am yr hyn yr hoffent i mi eu creu.

“Mae llawer o heriau’n dod yn sgil sefydlu busnes mewn cymuned wledig, ond mae’n dod â nifer o fuddiannau hefyd, fel cael cwsmeriaid ffyddlon a pheidio gorfod cystadlu â’r diwylliant ‘ffasiwn cyflym’. Mae fy ngwreiddiau’n ddwfn yn yr ardal, ac rwyf yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru, sy’n rhoi rhyddid i mi gael hwyl tu allan i’r gweithdy, sy’n gallu fod yn amgylchedd dwys i berson busnes ifanc.

“Hoffwn weithio ymhellach i ffwrdd ar ryw adeg, ond mae Machynlleth yn fan cychwyn gwych i mi – rwy’n teimlo’n gyfforddus i arbrofi yma. Roedd yn bwysig imi ddechrau fy siwrnai busnes mewn ardal yr wyf yn ei wybod ac rwyf wrth fy modd i wneud fy hun a fy musnes yn rhan o’r gymuned “.

Ar ôl ychydig fisoedd yn unig o fasnachu, cysylltodd busnes lleol ag Elin, Siop Mirsi ym Mhwllheli, ac mae’n awyddus i weithio â mwy o werthwyr, yn lleol ac ymhellach i ffwrdd, yn y dyfodol.

Meddai: “Rwyf wedi fy synnu gan y galw am fy nghynnyrch sydd wedi fy nghadw’n eithriadol o brysur yn ystod y misoedd diwethaf, ond rwyf yn gobeithio cael amser cyn hir i greu stoc a fydd yn fy ngalluogi i fentro i ffeiriau cynnyrch ledled Cymru. Rwyf wedi gosod y nod i mi fy hun o gael stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst y flwyddyn nesaf, felly erbyn hynny rwyf yn gobeithio y bydd gennyf ddigon o gynnyrch i’w werthu.”

Mae Elin wedi datblygu ei busnes gyda help Syniadau Mawr Cymru, y gwasanaeth entrepreneuriaeth i bobl ifanc yng Nghymru. Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Fusnes Cymru ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae’r gwasanaeth wedi’i anelu at unrhyw un rhwng 5 a 25 oed a hoffai ddatblygu syniad am fusnes.

Yn gynharach eleni, ymunodd Elin â chriw o 50 o bobl fusnes ifanc eraill yn nigwyddiad preswyl y Bŵtcamp i Fusnes yng Nghanolfan yr Urdd yn y Bala, gweithdy di-dâl tridiau o hyd sy’n yn cael ei drefnu gan Syniadau Mawr Cymru. Mae’r Bŵtcamp yn gyfle i entrepreneuriaid ifanc i ddysgu a mireinio eu sgiliau busnes gyda chyngor a mentora gan bobl fusnes llwyddiannus o Gymru.

Wrth sôn am ei phrofiad, dywedodd Elin: “Mi ddysgais lawer yn y Bŵtcamp ac nid oeddwn wedi llawn sylweddoli tan i mi roi’r hyn a ddysgais i ar waith pa mor werthfawr oedd y cyfan. Mae’n fan cychwyn da iawn o bobl ifanc yng Nghymru sydd â syniad am fusnes ac sydd angen arweiniad a sicrwydd i gychwyn ar eu taith ym myd busnes.”

Yn y dyfodol mae Elin yn gobeithio dechrau defnyddio lledr o ffynonellau lleol. Meddai: “”Yn dod o gefndir amaethyddol, mae olrhain yn agwedd bwysig o’r hyn rwy’n ei wneud. Er bod olrhain lledr yn anodd os nad yn amhosib penderfynu mewn rhai achosion.

“Rwy’n ymwybodol o rai tanerdai yn y DU y hoffwn ymweld yn y dyfodol, unwaith bod fy musnes yn fwy sefydledig. Bu’n angerdd ers talwm i edrych ar y broses o droi croen i guddfan lledr, a gobeithiaf gyflawni hyn yn y dyfodol. ”

Mae David Bannister, un o gynghorwyr busnes Syniadau Mawr Cymru wedi bod yn gweithio’n agos ag Elin gan gynnig cyngor i’w helpu i ddatblygu ei busnes ymhellach. Meddai: “Nid yw’n syndod o gwbl i mi bod Elin wedi gweld cymaint o alw am ei chynnyrch gan ei bod yn ddylunydd galluog iawn. Mae wedi ymroi’n llwyr i’r cyfrifoldeb o fod yn berchen ar fusnes ac mae wedi dysgu llawer yn gyflym. Rwyf yn hyderus y bydd ei brwdfrydedd a’i thalent yn gwneud ei busnes yn llwyddiant mawr.”

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.elinangharad.cymru/ neu https://www.instagram.com/elin_angharad/