Gweni Llwyd and Anna Grace Rogers

Graddedigion Met Caerdydd yn Lansio Gyrfaoedd ag Arddangosfa Celf Gain / Cardiff Met Graduates launch careers with Fine Art Exhibition

Bydd dwy o raddedigion Celf Gain Prifysgol Met Caerdydd yn arddangos eu gwaith yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yr wythnos hon i nodi diwedd un flwyddyn o Gymrodoriaeth Cronfa yr ‘Artist Benevolent Fund Step Change’. Bydd yr arddangosfa yn lansio eu gyrfa fel ymarferwyr arlunio.

Cafodd Gweni Llwyd ac Anna Grace Rogers eu cydnabod am ansawdd eu gwaith wrth raddio drwy dderbyn bwrsari gan gronfa’r Artists’ Benevolent Fund (ABF) sydd â’r nod o roi cyfle i artistiaid gychwyn neu ddatblygu gyrfa broffesiynol lawn yn y celfyddydau. Mae elusen ABF wedi cefnogi artistiaid am dros 200 mlynedd.

Bydd yr arddangosfa gyhoeddus, dan yr enw ‘Smile Love, It Might Never Happen’, yn rhoi llwyfan i beth o waith diweddar ac arbrofion creadigol Gweni ac Anna, gan bwyso ar themâu megis natur, technoleg a dadleoliad.

Mae Gweni yn defnyddio cyfarfodydd ar-lein ac off-lein fel mannau cychwyn ac yn canolbwyntio ar elfennau megis y synhwyraidd, pethau pob dydd a’r absẃrd. Mae arfer Anna yn archwiliad parhaus o amgylcheddau tameidiog a pherthynas y pensaernïol, y geometrig i’r naturiol a’r biometrig.

Gyda bwrsari sylweddol oddi wrth ABF i dalu am eu costau byw, mae Gweni ac Anna hefyd wedi cael gofod stiwdio yn YGDC/CSAD gyda’r Ysgol yn darparu cyllideb iddyn nhw gael deunyddiau, costau teithio a chefnogaeth ar gyfer eu harddangosfa olaf. Mae’r ysgol hefyd wedi trefnu mentoriaid proffesiynol fu’n eu cynghori am eu hymarfer a datblygiad gyrfaol. Golygai hyn gallai Gweni fynd ar daith ymchwil i’r Manifesta Biennale yn Palermo, Sisili ac fe deithiodd Anna i wneud ymchwil yn Zurich, Y Swistir.

Dywedodd Gweni Llwyd, enillydd yr Ysgoloriaeth i Artist Ifanc yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn ystod yr haf: “Mae’r deuddeng mis diwethaf wedi bod yn brofiad ffantastig, ac mae’r gymrodoriaeth wedi caniatáu i mi ymestyn fy ymarfer a herio fy hun yn greadigol heb orfod gofidio am gyfyngiadau ariannol. Rwy’n edrych ymlaen i gael arddangos ychydig o’r hyn rwyf wedi ei wneud yn yr arddangosfa.”

Yn ôl Anna Grace Rogers, fu’n arddangos talp uchelgeisiol o’i gwaith yn ei sioe ‘Cut & Stick’ yn Ollie Quinn Caerdydd: “Fe roddodd y gymrodoriaeth amser ac adnoddau i mi eu rhoi i fy ymarfer a’i ddatblygiadau. Mae’n gyffrous mod i’n gallu arddangos rhai o’r canlyniadau ddaeth yn ystod y 12 mis”.

Mae “Smile Love, It Might Never Happen” yn parhau o Hydref 8fed hyd yr 20fed yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, gydag arddangosiad preifat Ddydd Iau Hydref 11eg  o 5 hyd 7pm.

 


 

Two Fine Art graduates from Cardiff Met will exhibit their work at Cardiff School of Art and Design this week to mark the end of one year as Artist Benevolent Fund Step Change Fellows. The exhibition will launch their careers as practicing artists.

Both Gweni Llwyd and Anna Grace Rogers were recognised for the quality of their work upon graduating and awarded bursaries from the Artists’ Benevolent Fund (ABF) which aims to give artists the opportunity to begin or develop a fully professional career in the arts. The ABF charity has been supporting artists for more than 200 years.

The public exhibition, entitled ‘Smile Love, It Might Never Happen’, showcases some of Gweni and Anna’s recent work and creative experiments, drawing from themes such as nature, technology and displacement.

Gweni uses online and offline encounters as starting points and focuses on elements such as the sensory, the everyday and the absurd. Anna’s practice is an ongoing exploration of fragmented environments and the relationship of the architectural, geometric to the natural, and biometric.

With a substantial bursary from the ABF to pay their living costs, Gweni and Anna have also been provided with studio space at CSAD with the School also providing them with budgets for materials, travel and support for their final show.  It has also organised professional mentors for them who have advised them about their practice and career development. This support has meant that Gweni recently went on a research trip to Manifesta Biennale in Palermo, Sicily and Anna travelled to research in Zurich, Switzerland.

Gweni Llwyd, who r won the Young Artist Scholarship at the National Eisteddfod of Wales this summer, said: “The last twelve months have been a fantastic experience; the fellowship has allowed me to push my practice and challenge myself creatively without needing to worry about financial limitations. I’m looking forward to showcasing a little bit of what I’ve been up to in the exhibition”.

Anna Grace Rogers, who recently exhibited an ambitious body of work at her show Cut & Stick at Ollie Quinn Cardiff, said “The fellowship has given me the time and resources to dedicate to my practice and its development. I’m excited to be able to show some of the outcomes from the 12 months”.

Smile Love, It Might Never Happen runs from the 8th until the 20th October at Cardiff School of Art and Design, with a private view on Thursday 11th  October from 5-7pm.