BCB FRESH – Ymgeisiwch! Ymgeisiwch! Ymgeisiwch!

Ar gyfer Cerameg Brydeinig ddwyflynyddol 2017, dewiswyd Youngeun Shin (ochr yn ochr â dau fyfyriwr graddedig Cerameg CSAD arall) i’w harddangos ochr yn ochr â 21 o raddedigion BA ac MA Cerameg diweddar fel rhan o arddangosfa graddedigion Cerameg Brydeinig ddwyflynyddol: FRESH.

Cyflwyniad
Pan gefais fy annog gyntaf i wneud cais am FRESH fel myfyriwr trydedd flwyddyn, roeddwn i’n teimlo ychydig yn anghymwys gan fy mod dim ond yn cwblhau fy BA ac yn gwybod ei fod yn fan eithaf cystadleuol. Ond rydw i mor falch fy mod i wedi gwneud, gan na fyddwn i erioed wedi cael fy newis. Felly, fy nghyngor fyddai, YMGEISIWCH! YMGEISIWCH! YMGEISIWCH!

Gyda’r cais, byddwch yn gryno a darllenwch ofynion y cais yn ofalus, nid ydych chi eisiau colli unrhyw beth na gwneud gwaith brys ohono. Mae eich holl waith caled o ysgrifennu datganiadau artist neu gymryd ffotograffau da ar gyfer eich gradd yn bwysig mewn gwirionedd ac mae’n ddefnyddiol ar gyfer eich ymarfer proffesiynol. Mae’n werth eich amser a’ch ymdrech felly gwnewch ddefnydd da o’r holl adnoddau sydd gennych o’ch cwmpas nawr!

Curadu
Roedd yn ddiddorol iawn gweld fy ngwaith mewn cyd-destun cwbl wahanol i’w pwrpas gwreiddiol a sut mae hynny’n ei newid mewn ffyrdd nad ydych yn ei ddisgwyl. Ond dyna’r hyn sy’n gyffrous, gan fod y gwaith, unwaith y mae wedi’i wneud, yn bodoli fel peth annibynnol. Ers y sioe, mae peth o’m gwaith wedi byw ar wal frics yn New Cross mewn gofod swyddfa yn Chelsea, dau le gwahanol iawn eto. Yn ogystal, roedd gen i brofiad mor wych o weithio gyda’r curaduron ar gyfer FRESH, Rhiannon a Helen, gan eu bod wedi gwneud gwaith mor wych wrth ddod â phopeth at ei gilydd mewn lle eithaf heriol.

Golygfa Breifat
Mae Spode China Hall yn lleoliad anhygoel gyda hanes mor gyfoethog a diddorol, roeddwn wrth fy modd i weld fy narnau yn y gofod gyda chymaint o weithiau celf cerameg anhygoel.

Ar y llaw arall rwy’n cofio teimlo fy mod wedi fy llethu rhyw ychydig gan yr awyrgylch PV cyfan, gan mai hwn oedd fy arddangosfa allanol gyntaf. Roedd yr holl artistiaid a gwneuthurwyr gweithiau yr oeddwn wedi eu gwerthfawrogi a’u hymchwilio o’m blaen. Os gallwn roi cyngor i unrhyw un sy’n cael cymryd rhan, hynny fyddai i siarad mewn gwirionedd â’r artistiaid a’r arddangoswyr eraill yno a mwynhau’r sgyrsiau! Maen nhw nawr yn gyd-weithwyr ac yn gyd-artistiaid i chi, ewch allan o’ch meddwl ‘Myfyriwr ydw i!’ Mae gennych lawer i’w ddysgu ond mae gennych chi lawer i’w gynnig!

Felly i gloi
Sicrhewch eich bod yn ffyddiog yn eich gwaith eich hun, cymerwch bob cyfle i’w ddangos i gynulleidfa ehangach (yn yr achos hwn, cyflwyniad BCB FRESH) a beth bynnag fo’r canlyniad, yn syml, dim ond dechrau’ch gyrfa artist yw hynny, felly peidiwch â gofidio ond yn hytrach mwynhewch!