Nathan Mullis

CSAD Graduate Incubation Unit members share demonstration at Reinstating Clay Conference 2018

Arddangosfa ‘Inc – Nathan ac Isabella’ yn y Gynhadledd Ailsefydlu Clai 2018
CoCA – Y Ganolfan Gelf Ceramig

Adroddiad gan Nathan Mullis

Roedd y Gynhadledd Ailsefydlu Clai yn casglu ynghyd grochenwyr, artistiaid, curaduron, academyddion, myfyrwyr, casglwyr, orielwyr a’r brwdfrydig o’r DU a thu hwnt, i rannu profiadau a gwybodaeth am faterion oedd yn bwysig i’r sector. Dewiswyd dau o’n haelodau o Uned Ddeorfa’r Graddedigion, yr artist stiwdio ceramig Nathan Mullis a’r ceramydd crochenwaith ymarferol Isabella Bilstein, i arddangos eu gwaith ar y cyd. Dyma adroddiad Nathan o effaith y profiad.

Hoffwn i ddiolch i Natasha Mayo a Gofod y Ddeorfa am y cyllid a’r drefniadaeth wnaeth ganiatáu i mi gael y cyfle ffantastig i arddangos fy ngwaith artistig yn y Ganolfan Gelf Ceramig ynghyd ag Isa Bilstein, gan ddangos y gwahaniaethau a’r pethau tebyg rhwng ein dwy adain o waith ceramig.

Roedd arddangos ochr yn ochr â fy nghydymaith o Ofod y Ddeorfa yn gyfle gwych i gydweithio i ystyried ein harferion a phwysigrwydd clai yn ein harferion. Er ei bod yn ymddangos fod ein gwaith yn gwbl wahanol i’n gilydd ym myd Cerameg, drwy wneud hyn wnaethon ni ganfod fod yna lawer fwy’n debyg nac yn annhebyg, ac i ddyfynnu Natasha, mae’n dangos fod clai yn “gyfystyr â dyfeisgarwch dynol a natur fuddugoliaethus y ddynoliaeth” sy’n ein huno a dod â ni ynghyd.

Roedd y profiad a’r cyfle’n ffantastig, nid yn unig am roi cyfle i mi rwydweithio ymhlith mawrion y byd ceramig rhyngwladol ond hefyd yn fwy pwysig i mi arddangos a rhoi llwyfan i fy arferion yng Nghanolfan Gelf Ceramig Caer Efrog o flaen cynulleidfa gymysg. Roedd hwn yn un o’r troeon cyntaf i mi arddangos fy ngwaith ceramig tu allan i’r Brifysgol ac roedd cael adborth yn yr arddangosiad yn help i mi edrych ar bethau o gyfeiriad gwahanol ar fy ngwaith.

Y Gwaith Ceramig gan Nathan Mullis

CoCA Centre of Ceramic Art

Report by Nathan Mullis

The Restating Clay conference brought together potters, artists, curators, academics, students, collectors, gallerists and enthusiasts from the UK and beyond, to share experience and knowledge about the issues that matter to the sector. Two of our Graduate Incubation Unit members, studio ceramicist Nathan Mullis and functional wares ceramicist Isabella Bilstein, were selected to give a joint demonstration of their work. Nathan reports on the impact of the experience.

I would like to thank Natasha Mayo and the Incubation Space for the funding and organisation involved in allowing me to take the fantastic opportunity to demonstrate my artistic practice at the Centre of Ceramic Arts alongside Isa Bilstein, displaying the juxtaposition and similarities between our two diverse contemporary ceramic practices.

Demonstrating alongside my fellow the Incubation Space colleague was a great chance to work together to explore both our practices and the importance clay has to our practices. Although our work’s appearance may stand on polar opposite sides of the ceramic world, from doing this we found there are more similarities than dissimilarities and, to quote Natasha, it is the way in which clay is “synonymous with human ingenuity and humankind’s conquering of nature” that unites and draws us in.

The experience and opportunity was fantastic not only in that it allowed me to network amongst notable and highly significant figures in the international ceramic world but most importantly it allowed me to display, demonstrate and platform my practice at the Centre of Ceramic Arts York in front of a diverse crowd. This is one of the first times I have demonstrated my ceramic practice outside of the University and doing and gaining feedback from the demonstration has helped me look at my practice from a different perspective.

image: Ceramic by Nathan Mullis