ABF Step Change Fellow, Joshua Donkor

Mae Cymrawd Newid Cam ABF a myfyriwr graddedig Darlunio Ysgol Gelf a Dylunio, Joshua Donkor yn trafod ei brosiect creadigol cyfredol a fydd yn gorffen gyda sioe yr hydref hwn.

“Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar brosiect newydd o’r enw “Ancestral Foundations”a fydd yn canolbwynt yr amser sydd weddill yn fy Nghymrodoriaeth Newid Cam ABF.

“Nod y prosiect hwn yw archwilio’r effaith y mae llinach Affrica yn ei chwarae ar ein synnwyr o hunaniaeth, yn enwedig i’r rheini sy’n tyfu i fyny mewn gwledydd sydd â hanes o wladychiaeth a rhagfarn. Fy nod yw cwestiynu’r effeithiau y mae hyn wedi’u cael ar lawer ohonom sydd wedi tyfu i fyny yn y DU ac America gyda theuluoedd Affricanaidd neu gefndiroedd cymysg. Sut mae’r gymysgedd hon o ddiwylliannau a safbwyntiau gwahanol iawn yn dylanwadu ar ein bywydau a’n hymdeimlad o hunaniaeth?

“Yn yr un modd, mae llawer erioed wedi cael y ffortiwn o allu olrhain gwreiddiau eu cyndeidiau oherwydd effaith Gwladychiaeth a’r Fasnach Gaethweision Trawsatlantig.

“Mae hyn wedi arwain at genedlaethau o bobl ledled y byd Gorllewinol sydd â llinach Affricanaidd goll ac eto sy’n dal i fod yn destun materion systematig o ragfarn ac anghyfiawnder yn y cymdeithasau maen nhw’n byw ynddynt. Sut mae effaith y cysylltiad coll hwn yn effeithio ar eu bywydau a’u hymdeimlad o hunaniaeth, a sut mae hyn yn cymharu â’r rhai sydd wedi bod yn ddigon ffodus i gynnal y cysylltiadau hynny?

“Bydd y gwaith hwn yn cynnwys cyfres o gyfweliadau/gyrsiau wedi’u recordio gyda phob unigolyn. Bydd portreadau deuol o bob cyfranogwr yn cyd-fynd â’r rhain fel ffordd o adrodd y sgyrsiau a straeon gwreiddiau eu cyndadau sydd wedi llywio eu bywydau.

“Rwyf hefyd yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r Panel Cynghori Is-Sahara yng Nghaerdydd fel rhan o’u Emerging Futures: Prosiect Days Ahead. ‘Bydd y prosiect yn creu gofod deorydd i bobl ifanc, actifiaeth, addysg a rhwydweithio a bydd yn dylunio a datblygu deunyddiau ac adnoddau addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth ac addysgu pobl yng Nghymru a thu hwnt gyda’r bwriad yn y pen draw o greu Cymru tecach a mwy cyfartal sy’n bodoli. o fewn yr arena fyd-eang. Bydd yn archwilio naratifau dwfn y mae pobl ifanc o Affrica sy’n ymwneud â’r rhwydwaith wedi’u profi, gan eu holrhain i’w llwybrau trefedigaethol a chreu naratifau newydd yn eu lle sy’n hyrwyddo tegwch ac amrywiaeth. ‘

“Rwyf hefyd wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy hunanbortreadau ar y rhestr fer ar gyfer “The Sequested Prize ”.  Rwyf hefyd yn falch iawn o gael fy nghynrychioli gan Illo Agency a gobeithiaf allu rhannu ychydig mwy o waith a phrosiectau’r dyfodol yn fuan! ”

Gallwch ddod o hyd i ragor o waith Joshua yma: –

Gwefan: https://joshuadonkorart.co.uk

Instagram: https://www.instagram.com/joshuadonkorart/?hl=cy