BA Graphic Communication

Myfyrwyr Met Caerdydd yn mynd i’r afael â her “Dylunio Ar Gyfer Bywyd Go Iawn”

Mae prosiect ymchwil ac arloesi newydd yn galluogi myfyrwyr dylunio graffeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i gydweithio â chleientiaid o amrywiaeth o feysydd sy’n gysylltiedig ag iechyd, er mwyn ystyried y rôl y gall dylunio graffeg chwarae mewn hybu gwelliannau iechyd a newidiadau mewn ymddygiad.

O dan arweiniad yr Athro Wendy Keay-Bright, Athro Technoleg a Chynhwysiant a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Gymhwysol mewn Celf a Dylunio Cynhwysol (CARIAD), mae prosiect “Dylunio Ar Gyfer Bywyd Go Iawn” eisoes wedi derbyn cefnogaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Cwm Taf, Canolfan Diwydiant Bwyd Cymru (sydd hefyd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Met Caerdydd) a Chanolfan Strôc Cymru.

Heriodd pob sefydliad y myfyrwyr BA Lefel 6 i ddylunio datrysiadau creadigol ac arloesol ar gyfer ystod o faterion iechyd ataliadwy, gan gynnwys:

  • Annog pobl i gymryd eu meddyginiaeth yn y ffordd gywir;
  • Codi ymwybyddiaeth o ymwrthedd i gyffuriau;
  • Tynnu sylw at yr anawsterau a wynebir gan oroeswyr strôc sydd â nam ar eu golwg;
  • Cyfathrebu’n effeithiol â goroeswyr strôc sy’n dioddef o affasia (diffyg lleferydd);
  • Hyrwyddo pwysigrwydd protocol hylendid dwylo mewn ffatrïoedd prosesu bwyd;
  • Tynnu sylw at beryglon diogelwch gwael mewn oergelloedd;
  • Tynnu sylw at bwysigrwydd adolygiadau o feddyginiaeth ac atal cwympiadau.

Dros bedair wythnos, gweithiodd y myfyrwyr yn galed i gynnal ymchwil manwl, cyn mynychu cyfarfodydd gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion trwy gydol y broses ddylunio. Wedyn, cyflwynodd y myfyrwyr eu datrysiadau dylunio arfaethedig i’r cleientiaid.

Dywedodd yr Athro Wendy Keay-Bright: “Roedd gan y fenter hon fwy nag un nod. Roedden ni eisiau annog mwy o ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol i gydnabod bod dylunio’n gallu cael effaith go iawn ar lesiant, ac ysbrydoli ein myfyrwyr i feddwl mewn ffordd wahanol ar yr un pryd.

“Mae’n bwysig bod ein myfyrwyr yn deall y cyfrifoldeb sy’n gysylltiedig â dylunio a’u bod nhw’n gallu gweld eu gwaith y tu allan i gyd-destun academaidd. Mae hynny’n galw arnynt i feddwl am y derbynwyr a mynd ati i agor y gofod dylunio yn hytrach na datrys problemau mewn ffordd draddodiadol.”

Roedd cynnyrch y myfyrwyr yn cynnwys apiau cyfoes a phosteri rhyngweithiol; crefftau llaw o sticeri bach i furluniau mawr, ac o ganllawiau myfyrio i farddoniaeth a ffilmiau rhythmig wedi’u hanimeiddio – roedd pob ymgyrch yn unigryw.

Arddangosodd y myfyrwyr eu gwaith cyn troi eu sylw at y cynnyrch gorffenedig, yn seiliedig ar adborth a dderbyniwyd.

Ychwanegodd yr Athro Keay-Bright: “Rydym ni’n hynod falch o’n myfyrwyr o ran y gwaith maen nhw wedi’i wneud. Nid yw’n hawdd dylunio ymgyrch iechyd greadigol o’r dechrau’n deg mewn pedair wythnos yn unig, ac yna ei chyflwyno i gleientiaid go iawn. Maen nhw wedi gwneud gwaith ardderchog.

“Yn ogystal, hoffwn ddiolch i’r sefydliadau sydd wedi cefnogi’r prosiect, am eu cyfarwyddiadau a’u hadborth hollbwysig. Edrychwn ymlaen at gynnal y prosiect eto y flwyddyn nesaf.”