Preswylfa Ryall Hill

Cymerodd Elin Hughes, yr artist seramig ac aelod newydd Uned Deori Graddedigion Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, ran ym Mhreswylfa Ryall Hill dros yr haf. Mae’n rhannu ei phrofiadau gyda ni fan hyn:

Wedi’i leoli tua hanner awr mewn car o Gaerwrangon, mae pentref tawel Ryall yn eistedd ar lannau cleiog Afon Hafren. Mae’n gartref i Breswylfeydd Ryall Hill, menter sydd bellach yn ei phedwaredd flwyddyn, a sefydlwyd gan gyn-fyfyriwr seramig Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Dr Robert Stockley. Nod y cyfnod preswyl yw rhoi cyfle i grwpiau o hyd at dri o raddedigion seramig gynhyrchu gwaith newydd mewn lleoliad hyfryd dros fisoedd yr haf. Roedd dod o hyd i ddau o bobl i fynd gyda mi wedi bod yn syndod o heriol oherwydd cynlluniau ôl-radd ac ymrwymiadau gwaith, ond ni allwn fod wedi dod o hyd i ddau berson mwy hyfryd, neu ddau gogydd fegan gwell! Cyrhaeddodd Dan, Xina a minnau ar benwythnos Gŵyl Blues Upton ganol mis Gorffennaf.

Tu ôl i’w gartref, mae Robert wedi trosi’r stablau yn stiwdio tair rhan gydag ystafell wydro ar un pen a gorsaf daflu ar y pen arall. Yn ystod ein harhosiad tair wythnos, cymerais ran mewn amrywiaeth o weithgareddau o brosesu clai’r afon i gysondeb ymarferol i danio’r odyn nwy. Fe wnes i lawer o waith newydd, gan arbrofi gyda thechnegau a siapiau nad oeddwn i wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen, gan weithio gyda chlai dirgel a ddarganfuwyd o amgylch y stablau i wneud llestri wedi’u dadadeiladu yn ogystal â rhoi cynnig ar ddefnyddio clai’r afon i gynhyrchu cyfres o grochenwaith ymarferol. Nid oedd duwiau’r odyn ar ein hochr bob amser, ond fe ddysgom ni wersi gwerthfawr am danio a’r amrywiadau posibl.

Yn ogystal â threulio ein dyddiau yn y stiwdio, roedd Robert yn ddigon hael i ddangos peth o’r ardal leol i ni. Fe wnaethon ni gerdded i fyny’r lleiaf o Fryniau Malvern, ymweld â Llys Croome lle’r oedd tapestrïau Grayson Perry i’w gweld, a chael peint neu ddau o Butcombe yn y Three Kings, Castell Hanley. Gan ei fod yn unigryw yn yr ystyr ei fod yn gymaint o encil â phreswyliad, yn wrthwenwyn i’r felan ôl-raddio, cynigiodd Ryall amser gwerthfawr i mi barhau i ddatblygu fy sgiliau i ffwrdd wrth bwysau a chyfyngiadau’r cwrs gradd.

Rwy’n hynod ddiolchgar i Robert a’i wraig Jane am ein croesawu i’w cartref. Roedd treulio tair wythnos yn byw ac yn gweithio yng nghanol nunlle gyda dau ddieithryn ychydig yn frawychus i gychwyn, ond pwy a ŵyr pa gydweithrediadau creadigol a allai ddigwydd yn y dyfodol o ganlyniad i’n cyfarfod! Mae’r haf ar ôl graddio yn amser anodd a brawychus i lawer felly mae’n hyfryd bod cyfleoedd fel hyn yn bodoli gyda’r ffocws cymaint ar gael hwyl a gwella lles cymaint â gwneud celf.