Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd Ymchwil ac Arloesedd / Cardiff School of Art & Design Research & Innovation

What to make art and design about when the future is so uncertain?
Pan fydd y dyfodol mor ansicr am beth a wnawn celf a dylunio yn destun?
Paul Granjon, Senior Lecturer Fine Art / Uwch Ddarlithydd

Thu, 13 February 2020
16:00 – 17:00 GMT

Cardiff Metropolitan University
School of Art & Design, HeartSpace, 1st Floor
Llandaff Campus
Cardiff
CF5 2YB

About this Event

We live in a time when multiple factors such as climate breakdown, growth of human population, decline of biodiversity, shortage of resources do contribute to make the future an anxious prospect as never before.

The seminar will feature a short talk introducing the main facts and ideas researched by Granjon in the past two years, followed by group conversations focused on related questions.

How can artists, makers, and designers, willing to engage with the issues facing the planet and its inhabitants, adjust their practice? Is it possible to make art while conveying such an agenda-driven content? What are the best dissemination strategies for making an impact on society? How can a creative practice help with mental health issues related to deep uncertainty about the future? What can be the role of creative technology for a sustainable future?

The session will conclude with an unpacking of the ideas and propositions generated by the exercise.

Photo credit: Western Flag (Spindletop, Texas) © John Gerrard 2017

 

Pan fydd y dyfodol mor ansicr am beth a wnawn celf a dylunio yn destun?
Paul Granjon
Uwch Ddarlithydd Celf Gain/Senior Lecturer Fine Art

Rydym yn byw mewn cyfnod lle mae nifer o ffactorau megis newid yn yr hinsawdd, twf yn y boblogaeth ddynol, dirywiad bioamrywiaeth, prinder adnoddau, sydd i gyd yn cyfrannu at wneud y dyfodol yn bryder anobeithiol, yn fwy nag erioed.

Bydd y seminar yn cynnwys sgwrs fer yn cyflwyno’r prif ffeithiau a syniadau a ymchwiliwyd gan Granjon yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac yna sgyrsiau grŵp yn canolbwyntio ar gwestiynau cysylltiedig.

Sut y gall artistiaid, gwneuthurwyr, a dylunwyr, sy’n barod i ymgysylltu â’r materion sy’n wynebu’r blaned a’i thrigolion, addasu eu harfer? A yw’n bosibl gwneud celf wrth gyfleu cynnwys o’r fath sy’n cael ei yrru gan agenda? Beth yw’r strategaethau lledaenu gorau ar gyfer cael effaith ar gymdeithas? Sut gall ymarferion creadigol helpu gyda materion iechyd meddwl sy’n gysylltiedig ag ansicrwydd dwfn ynghylch y dyfodol? Beth all fod yn rôl technoleg greadigol ar gyfer dyfodol cynaliadwy?

Bydd y sesiwn yn gorffen gyda dadbacio’r syniadau a’r cynigion a gynhyrchir gan yr ymarfer.

Credyd llun: Western Flag (Spindletop, Texas) © John Gerrard 2017